Modele wladzy wykonawczej

Wadza wykonawcza, inacjay egzekutywa Zdaniem politologów: “w najwyszym stopniu uosabia si Pastwa oraz jego nadrzdno w stosunkach z obywatelami”. 1 Andrew Heywood, autor publikacji zatytuowanej “Politologia” jako przykad Podaje Holandi i Australi, gdzie kompetencja powysza naley do Parlamentu lub partII posiadajcej wikszo. 8 Zdaniem R. Dahla, autora ksiki “Demokracja i jej krytycy”: “Poniewa zadania Premiera MOG par opisane w Konstytucji jedynie w zarysie, nie jest przesad twierdzi, e jest à stanowisko na Miar zamiarów sprawujcego je, lub dokadniej, na Miar jego moliwoci “. 9 W praktyce sprowadza si do dwóch kluczowych typów RELACJI. Pierwszy z nich à relacje z gabinetem, poszczególnymi ministrami i departamentami; Drugi à relacje Premiera z jego parti, oraz za jej porednictwem, z parlamentem i spoeczestwem. Rzdy Premiera posiadaj Dwie kluczowe Cechy. Po pierwsze, urzd Premiera jest Centralnym cznikiem midzy legislatyw a egzekutyw, Osoba sprawujca aller sprawujca wywodzi si z Parlamentu i jest Przed NIM odpowiedzialna, Peni funkcj szefa rzdu i zwierzchnika Administracji. Po drugie, rzdy Premiera odzwierciedlaj centralizacj wadzy wykonawczej w rkach Premiera i faktyczne podporzdkowanie Zarówno gabinetu, Jak i ministerstw.

W tym przypominaj prezydencjalizm. Rzdy Premiera s krytykowane za to, e: Zdaniem politologów Mona broni rzdów Premiera w przypadku, Gdy odzwierciedlaj OSOBISTY mandat Premiera, qui uzyska w wyborach powszechnych. Polityk rzdu Premiera naley broni, Gdy pogldy Premiera Nadaj programowi rzdu wyraniejszy kierunek. Andrew Heywood twierdzi, e: “Egzekutywa jest, technicznie rzecz biorc, czci wadzy odpowiedzialn za realizacj lub wdroenie Polityki. W praktyce Jednak jej kompetencje zwykle s Duo szersze i bardziej zoone, co dotyczy prendre struktury wadzy wykonawczej. 10 W egzekutywie pastw parlamentarnych Funkcje Premiera i prezydenta s rozdzielone. Premier Peni funkcj szefa rzdu, un stanowisko Gowy Pastwa zwykle naley do osoby bezpartyjnej. Wadza wykonawcza ma przede wszystkim ksztatowa spójne Software gospodarcze je polityczne danych pastw. Taka Sytuacja nie ma miejsca na wspóczesnej, biecej z 2007 i 2008 Roku II na Polskiej scenie politycznej. Système wadzy nous wspóczesnej Polsce Bogusaw Banaszek charakteryzuje w artykule w “Rzeczpospolitej”: “Wspóistnienie w ramach jednej egzekutywy. Zjawiskiem ze tzw.

koabitacji11 spotykamy si, Gdy Gowa Pastwa pochodzi z wyborów powszechnych. Dualistyczna egzekutywa nie Musi par wówczas jednolita Pod wzgldem politycznym. Moe si zdarzy, e Nalee Prezydent bdzie do obozu politycznego majcego mniejszo w parlamencie je bdcego w opozycji do rzdu.